Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ „LINK-OIL”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       Platformie – należy przez to rozumieć internetową platformę wymiany informacji o ofertach sprzedaży i cenach olejów smarowych i środków dla motoryzacji i przemysłu kierowaną do przedsiębiorców, których przedmiot działalności obejmuje hurtowy obrót w/w produktami, za pomocą której Użytkownicy Platformy mogą umieszczać informację handlową o posiadanym asortymencie towarów oraz składać zamówienia mające umożliwić dokonywanie pomiędzy Użytkownikami transakcji handlowych, przy czym transakcje dokonywane są przez przedsiębiorców będących stronami umowy sprzedaży (Użytkowników), za pośrednictwem Platformy lub przy udziale Organizatora. Platforma dostępna jest całą dobę pod adresem internetowym www.link-oil.eu

2)       Informacji handlowej – należy przez to rozumieć wyraźnie wyodrębnioną i oznaczoną przez Użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości informację umieszczoną na Platformie w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem, o posiadanych do zbycia towarach, z dokładnym ich oznaczeniem, proponowaną ceną oraz datą wydania/dostarczenia. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (k.c.) i nie jest wiążąca, musi być natomiast rzetelna, aktualna i prawdziwa oraz dotyczyć towaru stanowiącego własność Użytkownika.

3)       Zamówieniu – należy przez to rozumieć, oświadczenie woli Użytkownika złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy innemu Użytkownikowi, które zawiera wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego zamówienia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub nie później niż 1 h po jego złożeniu. Przyjęcie zamówienia dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści wymaga ponownego potwierdzenia przez Kupującego.

4)       Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Platformę, czyli spółkę działającą pod firmą: Link-Oil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie, działającą pod adresem ul. Maciejki 12 03-812 Nadarzyn, posiadającą NIP: 5342491498, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000463754, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

5)       Użytkowniku Handlującym – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 k.c., prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie hurtowego obrotu olejami i środków dla motoryzacji i przemysłu, który dokonał rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i tym samym może uczestniczyć w transakcjach zawieranych za pośrednictwem Platformy. Użytkownik Handlujący jest równocześnie Użytkownikiem Sprzedającym oraz Użytkownikiem Kupującym w ramach prowadzonej działalności na Platformie; Użytkownik Handlujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

6)       Użytkowniku Kupującym – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę  prowadzącego działalność gospodarczą rozumieniu art. 431 k.c., który dokonał rejestracji jako podmiot chcący skorzystać z zakupu produktów za pośrednictwem Platformy. Minimalny zakup jednorazowy dla Użytkownika Kupującego wynosi 1.000,00 PLN netto i obejmuje zakup za pośrednictwem Platformy jednorodnego produktu.

7)       Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8)       Umowie Korzystania z Platformy – należy przez to rozumieć Umowę o Współpracy w zakresie korzystania z usług Platformy, zawartej pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zobowiązuje się nie umieszczać na Platformie treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, a także nie dokonywać transakcji z naruszeniem praw osób trzecich lub interesu Organizatora.
 2. W celu korzystania z usług Platformy Internetowej Użytkownicy powinni dysponować sprzętem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.

II. ZASADY DOKONANIA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW NA PLATFORMIE

 1. Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu jego pełna akceptacja, a także akceptacja cennika i dokonanie prawidłowej rejestracji na Platformie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
 2. Rejestracja Użytkownika Handlującego i korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora jest możliwa tylko dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 k.c., prowadzących działalność gospodarczą w zakresie hurtowego obrotu olejami i środkami dla motoryzacji i przemysłu. W celu rejestracji podmiot ubiegający się o przyznanie statusu Użytkownika Handlującego jest obowiązany poprawnie i kompletnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Organizator lub działający w jego imieniu Administrator zastrzegają sobie prawo i możliwość weryfikacji wprowadzonych danych. Podmiotowi ubiegającemu się o status Użytkownika Handlującego, jak i byłemu Użytkownikowi Handlującemu nie przysługuje roszczenie o przyznanie statusu Użytkownika Handlującego.
 3. Rejestracja Użytkownika Kupującego i korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora są możliwe tylko dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 k.c., prowadzących działalność gospodarczą. W celu rejestracji podmiot ubiegający się o przyznanie statusu Użytkownika Kupującego jest obowiązany poprawnie i kompletnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Organizator lub działający w jego imieniu Administrator zastrzegają sobie prawo i możliwość weryfikacji wprowadzonych danych. Podmiotowi ubiegającemu się o status Użytkownika Kupującego, jak i byłemu Użytkownikowi Kupującemu nie przysługuje roszczenie o przyznanie statusu Użytkownika Kupującego.
 4. Rejestracja na Platformie polega na uzupełnieniu przez przyszłego Użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Platformy poprzez podanie wymaganych danych w celu założenia konta Użytkownika na Platformie, umożliwiającego dalsze korzystanie z Platformy oraz wyrażeniu zgody na zapisy niniejszego Regulaminu oraz sposób funkcjonowania Platformy.
 5. Wymaganymi danymi Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, których podanie w ramach dokonywania rejestracji Użytkownika na Platformie jest obowiązkowe, są następujące dane:

1)       nazwa (firma przedsiębiorcy);

2)       adres siedziby;

3)       numer NIP;

4)       numer REGON;

5)       imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Organizatorem;

6)       adres e-mail do kontaktów bieżących oraz do powiadamiania o ofertach;

7)       numer telefonu kontaktowego;

8)       login umożliwiający zalogowanie się przez Użytkownika na Platformie, będący jednocześnie nazwą identyfikującą Użytkownika;

9)       hasło umożliwiające zalogowanie się przez Użytkownika na Platformie.

 1. Proces rejestracyjny obejmuje również przesłanie kserokopii zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.
 2. Użytkownik obowiązany jest do utrzymywania danych związanych z loginem i hasłem w tajemnicy. Zabrania się odstępowania posiadanego konta innym osobom oraz korzystania z kont innych Użytkowników. Przenoszenie praw Użytkownika związanych z rejestracją na inne podmioty jest niedozwolone.
 3. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń, informacji handlowych, itp., odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Użytkownik albo podmiot ubiegający się o status Użytkownika.
 4. Użytkownik ma dostęp do swoich danych w zakładce „Mój profil”.
 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub w przypadku podania przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych podczas dokonywania rejestracji na Platformie, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez innych Użytkowników na skutek podania przez niego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
 6. Korzystanie z usług Platformy jest odpłatne.
 7. Warunkiem koniecznym korzystania z Platformy przez Użytkowników jest akceptacja regulaminu na stronie: www.link-oil.eu.
 8. Składając wniosek o rejestrację na Platformie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie mu faktur, ofert i innych dokumentów związanych z korzystaniem usług Platformy, drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia aktywacji konta Użytkownika, bez podania przyczyny.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

 1. Informacje handlowe składane w ramach Platformy przez Użytkowników mają charakter jawny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników odwiedzających stronę internetową Platformy; nazwa oferenta pozostaje anonimowa do momentu akceptacji oferty i złożenia zamówienia przez innego Użytkownika, któremu zostaje ona ujawniona.
 2. Użytkownik składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Organizatora.
 3. Użytkownik, opierając się na dostępnych na Platformie informacjach handlowych, opisuje poszukiwany towar, dokładnie go oznaczając, ze wskazaniem proponowanej ceny oraz dostępności produktów w ofercie całościowej lub częściowej.
 4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia do innego Użytkownika w oparciu o dostępne na Platformie informacje handlowe, z pominięciem mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Organizatora, jest zabronione i prowadzić może do zawieszenia lub wykluczenia Użytkownika.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pomiędzy Użytkownikami w momencie zatwierdzenia oferty i złożenia tym samym zamówienia przez Użytkownika Kupującego. Użytkownicy mogą zmienić sposób i termin zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem obopólnej i wyraźnej zgody na takie zmiany, jednak dla celów rozliczeniowych z Organizatorem przyjmowane są wartości potwierdzone z zastosowaniem mechanizmów Platformy. W przypadku wątpliwości pomiędzy stronami umowy stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.
 6. Warunki zawarcia konkretnej umowy przekazywane są każdorazowo jedynie do wiadomości Organizatora.
 7. Organizator może zablokować lub usunąć informację handlową jak również usunąć lub zawiesić konto Użytkownika w przypadku, gdy w opinii Organizatora:

1)       Użytkownik podejmuje działania niezgodne z postanowieniami Regulaminu, Umowy Korzystania z Platformy lub obowiązującymi przepisami prawa;

2)       Użytkownik działa na szkodę Platformy lub jej Użytkowników;

3)       Użytkownik podejmuje działania rażąco naruszające interesy Organizatora;

4)       Użytkownik odmawia realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy, bez względu na przyczynę, w szczególności w wyniku braku oferowanego towaru.

5)       Użytkownik Kupujący w sposób rażący naruszy warunki umowy pomiędzy nim a Użytkownikiem Sprzedającym, w szczególności nie dokona opłaty za zamówiony za pomocą Platformy towar w terminie ustalonym z Użytkownikiem Sprzedającym.

 1. Usuniecie konta Użytkownika skutkuje utratą wniesionych opłat z tytułu rejestracji, nie zwalnia jednak z opłaty prowizji wynikającej z korzystania z Platformy w okresie przed zawieszeniem (zob. Rodział V pkt 3 poniżej).
 1. Przywrócenie konta Użytkownika może nastąpić wyłącznie w wyniku ponownej rejestracji i po wniesieniu stosownych opłat, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 2 poniżej.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Informacje handlowe umieszczane są na Platformie przez Użytkowników Sprzedających i na ich odpowiedzialność. Jeżeli Organizator jest stroną transakcji zawieranej z Użytkownikiem, przysługują mu takie same prawa i dotyczą go takie same obowiązki jak innych Użytkowników. W przypadku, gdy Organizator nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami, wówczas nie inicjuje oraz nie modyfikuje treści przekazywanych przez Użytkowników danych, a jedynie użycza technicznych środków potrzebnych do funkcjonowania Platformy w ramach swoich bieżących możliwości technicznych.
 2. Szczegółowe warunki sprzedaży oraz informacje o dostępności towarów Użytkownicy Sprzedający określają w Informacji handlowej. W razie wątpliwości Użytkownik Sprzedający powinien udzielić odpowiedzi na pytania innych Użytkowników w zakresie zamieszczonej Informacji handlowej.
 3. Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby inicjowane i zawierane przez nich transakcje przebiegały szybko i bezproblemowo, a w razie różnicy zdań powinni w pierwszej kolejności rozwiązywać problemy polubownie.
 4. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy są co do zasady realizowane na terenie Polski. Jeżeli jednak na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422), dopuszczalne jest składanie zamówień za pośrednictwem Platformy przez podmioty prawa obcego, wówczas usługi mogą być realizowane również poza granicami Polski.   
 5. Warunki płatności oraz koszty przesłania przedmiotu transakcji Użytkownicy określają w warunkach sprzedaży.
 6. Wszystkie podawane na Platformie ceny wyrażane są w walucie polskiej, w kwotach netto oraz zwierają wszelkie opłaty specyficzne dla obrotu produktami na terenie Polski, o ile nie zostanie to osobno i w sposób wyraźny zaznaczone.
 7. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny inaczej określone, wyłączone jest w ramach transakcji zawieranych za pośrednictwem Platformy stosowanie ogólnych warunków umów (wzorców umownych) posiadanych przez poszczególnych Użytkowników.
 8. Jeżeli Użytkownik Kupujący zamówi za pośrednictwem Platformy produkt i zrezygnuje z jego nabycia musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego oraz Organizatora. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie przed upływem 24 h od momentu jego przyjęcia do realizacji przez Użytkownika Sprzedającego, nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Użytkownik Sprzedający obowiązany jest w ciągu 24 h potwierdzić przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. Kupujący nie jest związany złożonym zamówieniem i nie będzie ponosił z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, o ile nie zostało ono potwierdzone przez Użytkownika Sprzedającego w przeciągu 24 h od jego złożenia. Jeżeli jednak Kupujący odmówi przyjęcia wysłanego towaru, zgodnego ze złożonym wcześniej zamówieniem, ma obowiązek pokryć koszty wysyłki produktu pod wskazany w zamówieniu adres oraz koszty wysyłki zwrotnej produktu do Sprzedającego, u którego produkt został zamówiony.
 9. Trzykrotny brak potwierdzenia akceptacji transakcji przez Użytkownika Sprzedającego w okresie opłaconego Abonamentu skutkuje zawieszeniem konta na okres połowy pozostałego okresu abonamentowego, który liczony jest od chwili trzeciej odmowy akceptacji.

V. ODPŁATNOŚĆ ZA UŻYTKOWANIE PLATFORMY

 1. Za umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Platformy, Organizatorowi należne jest wynagrodzenie w formie i wysokości  określonych na stronie internetowej Organizatora  w zakładce cena (www.link-oil.eu).

 

 VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i REALIZACJA REKLAMACJI.

 1. Wszyscy korzystający z Platformy przyjmują do wiadomości, że w przypadku gdy Organizator nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych za jej pośrednictwem lub przy jej wykorzystaniu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane przez Użytkowników Platformy w ramach transakcji między nimi. Wszyscy korzystający z Platformy zobowiązują się nie występować w stosunku do Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością innych Użytkowników.
 2. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników z tytułu rękojmi i gwarancji określają właściwe przepisy. Postępowania w ramach reklamacji lub gwarancji, a także wszelkie inne podnoszone przez Użytkowników roszczenia dotyczą postępowania pomiędzy Użytkownikami.
 3. W przypadku, gdy Organizator nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy lub przy jej wykorzystaniu, nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w tym za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych za pośrednictwem Platformy, prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz możliwości lub prawa do ich sprzedaży.
 4. Organizator w miarę możliwości stara się weryfikować dane informacji handlowych i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 5. W przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora przez Użytkownika lub podmiot trzeci związanych z umieszczonymi przez Użytkownika danymi lub związanych z sposobem działania, Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie zwolnić Organizatora z takich roszczeń, jak również zwrócić Organizatorowie wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.

VII. OCHRONA DANYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator oraz Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania danych Użytkowników – Przedsiębiorców jedynie w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem Platformy.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Platformy oraz nie używać tychże informacji do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, w ramach zakresu działania Platformy, informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy oraz na przesyłanie im przez innych Użytkowników zamówień oraz na otrzymywanie informacji handlowych oraz reklam od Organizatora. Użytkownik nie może jednak rozsyłać do innych Użytkowników informacji niezwiązanych z zakresem funkcjonowania Platformy.
 4. Za wyjątkiem treści zamieszczanych na Platformie przez Użytkowników, Organizatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w niej zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz wszelkie inne prawa podlegające ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem w związku z funkcjonowaniem Platformy lub w związku z transakcji, których stroną jest Organizator, będą rozstrzygane przez Sądy właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

 

 

IX. USŁUGI DODATKOWE W RAMACH KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Za pośrednictwem Platformy mogą być organizowane konkursy i Promocje. Użytkownik będzie na bieżąco informowany poprzez stronę internetową Platformy o organizowanych konkursach i Promocjach, na co wyraża zgodę. Zaakceptowanie udziału przez Użytkownika w Konkursie będzie równoznaczne z zaakceptowaniem odrębnego Regulaminu dla organizowanego Konkursu.
 2. Za pośrednictwem Platformy użytkownicy mogą zamieszczać reklamy dotyczące  produktów związanych z zakresem działania Platformy (oleje smarowe i środki  do samochodów), jak również dotyczące działalności Użytkownika. Opłata z tytułu wykorzystania Platformy w celach reklamowych uzgadniana będzie każdorazowo na podstawie odrębnej umowy.
 3. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością Platformy. W tym celu może mu zostać udostępniona nieodpłatnie strona testowa. Strona testowa nie służy do zawierania transakcji, a Użytkownikowi nie przysługują wobec Organizatora, ani innych osób trzecich żadne roszczenia związane z korzystaniem przez niego ze strony testowej.
 4. Zasady współpracy Organizatora z innymi podmiotami (partnerami) w zakresie promowania Platformy i usług świadczonych za jej pośrednictwem lub przy jej wykorzystaniu regulują odrębne umowy.
 5. Organizator informuje Użytkownika drogą mailową w formie „newslettera” wysyłanego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o wszelkich istotnych (bieżących lub użytecznych) okolicznościach dotyczących funkcjonowania Platformy bądź jej oferty handlowej, o ile Użytkownik nie oświadczy wyraźnie, że z prawa tego rezygnuje.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01/07/2013 i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług Platformy.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych zapisów Regulaminu przez Użytkownika lub cofnięcia zgody na zapisy Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne wyłączenie go z funkcjonowania Platformy i nie będzie z tego tytułu podnosić żadnych roszczeń. Użytkownik logując się na Platformie, każdorazowo akceptuje obowiązujący aktualnie Regulamin. W sytuacji braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne wyłączenie go z funkcjonowania Platformy. Z powodu wyłączenia Użytkownika z funkcjonowania Platformy, nie będą przysługiwały Użytkownikowi jakiekolwiek roszczenia.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na ewentualną zmianę funkcji i wyglądu Platformy, dokonaną przez lub w imieniu Organizatora. Organizator jest uprawniony do przeniesienia przysługujących mu praw i obowiązków, wynikających z umów z Użytkownikami na dowolny podmiot trzeci.
 4. Organizator nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Platformy dla Użytkowników, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Platformy, o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do świadczenia drogą elektroniczną usług Platformy, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422).